Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 24 2017

shemkel
23:35
Reposted fromFlau Flau viahappykokeshi happykokeshi
23:34
6327 9a19 390
Reposted fromdivi divi viamrthewafel mrthewafel
shemkel
23:32
6207 74ca 390
Reposted frombladeush bladeush viamempra mempra
shemkel
23:31
5160 30d5 390
Reposted fromsohryu sohryu viaiblameyou iblameyou
shemkel
23:30
9618 f711 390
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viapdr320 pdr320
shemkel
23:26
Ludzie w ciągu twojego życia będą przychodzić i odchodzić od ciebie z różnych ważnych lub najbardziej prozaicznych przyczyn. [...] Więc to ty musisz być najlepszą przyjaciółką samej siebie, wiedzieć, kim jesteś, i nigdy nie pozwolić sobie wmówić, że jesteś kimś, kim dobrze wiesz, że nie jesteś.
— Mia March
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viajustaperson justaperson
shemkel
23:23
8930 5530 390
Reposted fromKciukWzupie KciukWzupie viaRedHeadCath RedHeadCath
shemkel
23:22
9834 9a14
Reposted frommhorrighan mhorrighan viafafnirscave fafnirscave
shemkel
23:22
3257 639c 390
Reposted fromTeardrops Teardrops vianutt nutt
23:21
0569 4c82 390

^o.o^))))))><

Reposted fromidiod idiod viamempra mempra
shemkel
23:20
shemkel
23:20
2542 dd23 390
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine vianutt nutt
shemkel
23:20
23:20
8443 ea17 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer
shemkel
23:20
9145 5d72 390
:^
Reposted fromprincess-carolyn princess-carolyn viamempra mempra
shemkel
23:19
8646 956d
Reposted fromzciach zciach vianutt nutt
shemkel
23:19
8608 e83b 390
Reposted fromverronique verronique vianutt nutt
shemkel
23:16
Humor jest jedyną szansą na przetrwanie dla bardzo wrażliwych ludzi. Powtarzam: jedyną szansą. Dość wcześnie zorientowałem się, że mówiąc coś w śmieszny sposób, można uniknąć kłopotów. (...) To także świetny sposób na radzenie sobie z pewnymi emocjami, które podane inaczej czynią z nas żałosnych sentymentalistów.
— Etgar Keret
Reposted fromcorvax corvax vianutt nutt
23:12
Before you say yes, get him angry. See him scared, see him wanting, see him sick. Stress changes a person. Find out if he drinks and if he does, get him drunk - you’ll learn more about his sober thoughts. Discover his addictions. See if he puts you in front of them. You can’t change people, baby girl. If they are made one way, it doesn’t just wear off. If you hate how he acts when he’s out of it now, you’re going to hate it much worse eight years down the road. You might love him to bits but it doesn’t change that some people just don’t fit.
inkskinned, “My father’s recipe for the man I should marry” (via bl-ossomed)
Reposted fromnameherhope nameherhope vianutt nutt
shemkel
23:11
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl